...

Apotaksis

Pierwszy krok to zdolność do wyrzeczenia – gr. Apotaxis, apotage aby osiągąć amerimnos – beztroskę, amerimnia – stan bez trosk, utrapień, który jednakże nie jest próżniactwem.

Mt 6,24: Nikt nie może dwom Panom służyć

1Kor7,32: Chciałbym, abyście byli wolni od utrapień

Wyrzeczenie nie może być tylko wewnętrzną postawą, winno być skutecznie realizowane w życiu, musi się realizować przez oddzielenie, wyrzeczenie, oddalenie: anachoresis

Szczególny typ anachorezy to xeniteia: stać się obcym, cudzoziemcem, oderwanie od naturalnego środowiska, też sposobu życia.

Ps119,19 Jestem gościem(gêr) na ziemi – paroikos eiē en tē(i) gē(i)

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.

Rdz 12,1: Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę

Iâhad (hebr) – być samotnym, być jednym, ihidaya – jedność

Zgoda na samotność, aby być gotowym ku Jedności

 

"Prawdziwa asceza zaczyna się poprzez wyrzeczenie się lęku
przed utratą tego, co może zostać utracone.

 

Zdolność do wyrzeczenia

Początek strony